Phòng Quản lý HSSV

12/06/2017

 

PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN

Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường, được thành lập theo quyết định  số 731/QĐ-CĐPĐ ngày 15/11/2012. Phòng có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, giáo dục và triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác học sinh sinh viên.

Nhiệm vụ của Phòng QLHSSV bao gồm :    

a) Phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm:

- Tư vấn tuyển sinh.

- Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ.

- Tổ chức tiếp nhận học sinh - sinh viên  trúng tuyển vào học theo quy định.

- Quản lý hồ sơ học sinh - sinh viên từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp.

b) Công tác quản lý học sinh - sinh viên:

- Thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh - sinh viên.

- Phổ biến các quy chế, nội quy liên quan đến học sinh - sinh viên.

- Thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh - sinh viên.

- Phụ trách công tác xử lý kỷ luật, khen thưởng học sinh - sinh viên.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế trường học của các lớp học sinh - sinh viên.

- Tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hoá, phòng, chống các tệ nạn xã hội; giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên.

- Triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước của ngành cũng như nội quy của nhà trường kịp thời đến từng lớp học sinh - sinh viên.

- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của học sinh - sinh viên, đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên học sinh - sinh viên an tâm học tập và rèn luyện.

- Phối hợp tổ chức cho học sinh sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong và ngoài trường.

- Tham gia tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho học sinh - sinh viên đầu khóa vào đầu năm học.

- Theo dõi, đánh giá xếp loại kết quả rèn luyện của học sinh - sinh viên từng tháng, từng học kỳ, năm học, khoá học.

- Định kỳ tổ chức họp các Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường nhằm đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của học sinh - sinh viên, kịp thời phát hiện và giải quyết khó khăn, vướng mắc.

- Quản lý học sinh - sinh viên nội trú, ngoại trú.

c) Công tác hành chính:

- Biên chế lớp học sinh - sinh viên.

- Cấp thẻ học sinh - sinh viên.

- Mở sổ sách theo dõi tình hình chuyên cần, tình hình vi phạm kỷ luật trong học sinh - sinh viên.

- Chứng nhận các loại giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.

- Quản lý số liệu, thông tin về học sinh - sinh viên.

- Giám sát công tác chủ nhiệm.

- Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày tình hình học tập của học sinh - sinh viên, những sự việc bất thường trong học sinh - sinh viên cho Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường .

- Tổng hợp, báo cáo các ý kiến đóng góp của học sinh - sinh viên trong các kỳ sinh hoạt Ban Cán sự các  lớp.

- Thực hiện chế độ báo cáo các nội dung về công tác học sinh - sinh viên định kỳ, hàng năm theo quy định.

d) Công tác phối hợp

- Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm và đoàn thể trong việc giáo dục, duy trì nề nếp của học sinh - sinh viên; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện sa sút về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

- Giữ mối liên lạc với phụ huynh học sinh - sinh viên, đặc biệt là các gia đình có học sinh - sinh viên cá biệt, học sinh sinh viên nghỉ học nhiều không có lý do, học sinh - sinh viên vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật.

- Phối hợp với tổ dân phố và công an khu vực để nắm bắt tình hình ăn ở, sinh hoạt, cũng như việc chấp hành mọi quy định của chính quyền địa phương của học sinh - sinh viên ngoại trú trên địa bàn.

Trải qua hơn 20 năm kể từ ngày được thành lập, Phòng QLHSSV đã và đang hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao,  nhiều năm liền được Lãnh đạo nhà trường khe tặng tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất săc.

*  Cơ cấu tổ chức quản lý

- Trưởng phòng :  ThS. Lưu Chí Trung

  Điện thoại: 0914013344                  Email: luutrung74@gmal.com

- Phó phòng : Nguyễn Thị Năm

  Điện thoại: 0905061066                   Email: ngoclan372@gmail.com

 

 

 


Các thông tin khác
THÔNG BÁO
Chưa có dữ liệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THĂM DÒ Ý KIẾN

Chưa có dữ liệu