Phòng Đào tạo

12/06/2017

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

            1. Chức năng

            Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Trường đã ban hành.

2. Nhiệm vụ

            - Phối hợp với các khoa và bộ môn nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;

            - Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc xây dựng các đề cương chi tiết học phần, tài liệu hướng dẫn học tập;

            - Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo;

            - Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các trình độ đào tạo, các hình thức đào tạo;

            - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập;

            - Tổ chức các kỳ thi trong trường: thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp;

            - Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên;

            - Tổ chức cấp phát bằng tốt nghiệp, quản lí hồ sơ văn bằng tốt nghiệp của học sinh, sinh viên;

            - Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

            - Quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

            - Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;

            - Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho học sinh, sinh viên.

            3. Nhân sự

Trưởng phòng: ThS. Lê Ngọc Tuấn

Email: tuancdpd@gmail.com

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ái Nhân

Email: ainhan07@gmail.com


Các thông tin khác
THÔNG BÁO
Chưa có dữ liệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THĂM DÒ Ý KIẾN

Chưa có dữ liệu